AIM logo
aim.ee Avaleht
 

AIM Reisid OÜ Reisitingimused

Üldsätted

 • AIM Reisid OÜ reisitingimused on koostatud tulenevalt Eesti Vabariigi Võlaõigusseadusele ja Turismiseadusele ning need kehtivad reisidel, mille korraldaja on AIM Reisid OÜ (edaspidi- Reisikorraldaja).
 • Reiskorraldaja  - AIM Reisid OÜ
 • Reisija - reisiteenuste kogumi e.pakettreisi ostjat, (üksikisik või inimeste grupp)
 • Pakettreis (edaspidi Reis) - reisiteenuste kogum, mis sisaldab vähemalt kahte erinevat reisiteenust (veoteenus, majutusteenus, reisisaatja- ja/või giiditeenus, reisikindlustus). 
 • Reisileping - Reisija ja Reisikorraldaja vaheline leping, mis muutub mõlemale poolele siduvaks hetkest, kui Reisija on broneerinud Reisi ja tasunud ettemaksu. 

Reisikorraldaja vastutus

 • Reisikorraldaja vastutab lepingu täitmise eest Reisija ees, sõltumata sellest, kas lepingulised kohustused peab täitma tema ise või keegi teine.
 • Kui Reisikorraldaja on lepingust tulenevat kohustust rikkunud, peab ta tegema kõik endast oleneva, et anda Reisijale raskuste korral viivitamata abi. Sellist kohustust ei ole, kui rikkumine toimus reisija süü tõttu.
 • Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel. Kui Reisija reisi ajal haigestub, temaga juhtub õnnetus või ta satub kuriteo ohvriks, abistab Reisikorraldaja teda, võimalusi arvestades, nii ravi kui ka (vajadusel) ennetähtaegse tagasisõidu korraldamisel.
 • Reisija tasub Reisikorraldajale kõik sellega seoses tekkinud lisakulud.
 • Reisikorraldajal on õigus Reisileping lõpetada, kui Reisija ei ole kokkulepitud tähtajaks reisi eest tasunud.

Reisitasu

 • Reisi eest tasumisega kinnitab Reisija oma nõustumist AIM Resid OÜ Reisitingimustega.
 • Reisitasu sisse kuuluvad ainult need teenused, mis on kirjeldatud reisikirjelduses ja/või arvel või mis on muudatusena kirjalikult kokku lepitud Reisikorraldaja ja Reisija vahel.
 • Kui Reisija loobub omal soovil mõnest reisipaketti kuuluvast teenusest, ei ole tal õigust tagasi nõuda vastava teenuse maksumust või hüvitist selle eest.
 • Reisikorraldajal on õigus reisitasu suurust muuta, kui see vajadus on tekkinud temast sõltumatutel asjaoludel, näiteks majutuse või  veokulude, s.h. kütusehinna muutumisest, samuti teenusega seotud riiklike maksude või reisi suhtes kohaldatava valuutakursi muutumisest.
 • Reisitasu muutumisest peab Reisikorraldaja teatama Reisijale viivitamatult või vähemalt 20 päeva enne reisi algust.

Reisija taganemine lepingust

 • Enne Reisi algust võib Reisija lepingust taganeda igal ajal.
 • Reisijal on õigus saada tagasi sissemakstud raha, millest on maha arvestatud Reisikorraldaja poolt juba edasimakstud otsesed vältimatud kulud (viisa, laeva- või lennupilet, majutus), mille tagasisaamine osutub võimatuks.
 • Kui Reisija taganemine lepingust tekitab olukorra, kus Reisikorraldaja on sunnitud kogu grupireisi ära jätma tema poolt ettenähtud Reisijate arvu vähesuse tõttu, võib Reisikorraldaja nõuda Reisijalt mõistlikku hüvitist, mis koos vältimatute kulutustega ei ületa selle Reisija Reisitasu.
 • Reisija võib lepingust taganeda ilma annulleerimistasu maksmata, kui on toimunud hinnatõus või on Reisikorraldaja muutnud reisi kuupäevi ning Reisija esitab oma taganemissoovi koheselt peale teate saamist.
 • Kui Reisija taganeb lepingust reisikuupäevade muutumise tõttu, mis on Reisikorraldajast mitteolenevatel põhjustel, ei kuulu Reisijale tagastamisele juba tehtud tagastamatud otsesed kulud.  
 • Muudel juhtudel reisi ärajäämise kulude kompenseerimiseks soovitab Reisikorraldaja sõlmida reisitõrkekindlustuse.
 • Reisile mitte ilmumise korral tuleb Reisijal tasuda kogu reisi maksumus.
 • Reisija poolt tellitud grupireisi puhul loetakse inimeste arvu vähenemist vastava arvu inimeste reisilepingust taganemiseks, kuid sel juhul on Reisikorraldajal õigus kalkuleerida uus hind ja teatada see Reisijale hiljemalt 48 tunni jooksul peale lõpliku inimeste arvu teada saamist.

Reisikorraldaja taganemine lepingust

 • Reisikorraldajal on õigus reisilepingust taganeda ja reis ära jätta, kui inimeste arv reisigrupis jääb väiksemaks tema poolt kalkuleeritust. Üksikmüügi puhul tagastatakse Reisijale sel juhul kogu sissemakstud raha.
 • Reisikorraldajal on õigus reisileping üles öelda, kui Reisija pole kokkulepitud ajaks reisi eest tasunud, tõlgendades seda reisijapoolseks lepingust taganemiseks.

Lepingu ülesütlemine vääramatu jõu tõttu

 • Kui reisiteenuse osutamine muutub võimatuks, oluliselt raskendatuks või ohtlikuks vääramatu jõu tõttu, milleks on loodusõnnetused, sõjad, poliitilised vahejuhtumid, pandeemiad jms., mis võib ohtu seada Reisijate julgeoleku või tervise, võib kumbki lepingupool Reisilepingu üles öelda, mis vormistatakse taasesitamist võimaldavas vormis.
 • Lepingu ülesütlemise korral vääramatu jõu tõttu kaotab Reisikorraldaja õiguse reisitasule, kuid võib nõuda hüvitist juba osutatud ja reisi lõpetamiseks Reisijale osutatavate reisiteenuste eest.
 • Kliendil on soovitatav selliste olukordade puhuks vormistada reisi katkemise kindlustus.

Reisikorraldaja õigus muuta reisi programmi

 • Reisikorraldajal on õigus ilma ette teatamata teha reisiprogrammi muudatusi (näit. muuta hotelli), halvendamata seejuures reisi kvaliteeti.
 • Reisikorraldajal on õigus teha reisiprogrammi jooksvaid muudatusi juhul, kui see on tingitud ilmast, erinevate transpordivahendite kasutamisel tekkivatest hilinemistest või probleemidest, mille kulgu Reisikorraldaja ei saa mõjutada.

Reisija kohustused ja vastutus

 • Reisijal on kohustus järgida reisi ajal Reisikorraldaja poolt kehtestatud Reisi puudutavaid juhendeid, reegleid, ajakava, samuti hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju.
 • Reisija vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab Reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele.
 • Reisija vastutab oma reisidokumentide olemasolu ja nõuetele vastavuse eest. Täiendavad Reisikorraldaja kulud, mis võivad tekkida reisidokumentide kadumisest, nende nõuetele mittevastavusest (passi aegumine, viisa puudumine või kehtivuse kaotamine jne.) juhul kui puudused ei ole põhjustatud Reisikorraldaja poolt, korvab Reisija.
 • Tellimusreisi tellija poolt määratud grupi saatjal lasub vastutus Reisijate ohutuse, ohutuseeskirjadest kinnipidamise ja muude organisatsiooniliste küsimuste lahendamise eest, mis võimaldaks Reisikorraldajal täita reisiprogrammi.

Reisijal on keelatud:

 • viibida bussi salongis ilmses alkoholi- või narkojoobes, määrdunud rõivastes, tarbida alkohoolseid jooke, suitsetada ning häirida teisi reisijaid
 • avada/sulgeda aknaid ja luuke ilma bussijuhi loata
 • segada bussijuhti
 • lõhkuda, kahjustada või määrida bussi või bussi salongi
 • seada ohtu ennast ja teisi reisijaid

Puudused reisikorralduses ja nendest teatamine ning hüvitusnõuded.

 • Reisija poolt avastatud puudustest reisikorralduses või mistahes pretensioonidest tuleb viivitamatult informeerida Reisisaatjat või Reisikorraldaja esindajat.
 • Kui puudused kõrvaldatakse ja tekitatud kahju hüvitatakse või saamata jäänud teenused asendatakse sihtpunktis moodusel, millega Reisija kohapeal nõustub, ei ole tal õigust nõuda kahju teistkordset hüvitamist pärast reisi.
 • Kui Reisija arvates ei suutnud Reisikorraldaja reisi ajal ilmnenud puudusi kõrvaldada, või ta keeldub teenuste asendusest kohapeal nende halvema kvaliteedi tõttu, on Reisijal õigus nõuda Reisikorraldajalt kahjude hüvitamist. Selleks tuleb mitte hiljem kui kahe kuu jooksul pärast reisi toimumist esitada Reisikorraldajale kirjalik pretensioon, vajadusel koos kviitungite originaalide ja teiste tõenditega otseselt põhjendatud lisakulutuste kohta. Seda tegemata jättes kaotab Reisija oma õiguse puuduste osas kahjude hüvitamist nõuda. Reisikorraldaja on kohustatud pretensiooni läbi vaatama ja vastama sellele hiljemalt kahe nädala jooksul selle esitamisest.
 • Puuduseks ei või pidada väheolulisi muutusi Reisi kavas, mis ei halvenda Reisi kvaliteeti. Väheoluliseks muutuseks on näiteks hotelli vahetus sama või parema tasemega hotelli vastu, reisigraafikust mahajäämine tehniliste rikete jms. tõttu, juhul, kui see ei too endaga kaasa üle 8 tunnist hilinemist.

Reisitingimuste kehtivus ja tõlgendus

 • Käesolevad reisitingimused muutuvad Reisikorraldajale ja Reisijale kohustuslikuks peale reisilepingu sõlmimist.
 • Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste korras Reisija ja Reisikorraldaja vahel. Kui omavahel kokkulepet ei ole võimalik saavutada, siis lahendatakse erimeelsused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.

Isikuandmete töötlemise poliitika

 • Töötleme Reisija isikandmeid vaid tema nõusolekul ja Reisikorraldaja tegevusvaldkonnast tingitud seaduslike huvide kohaselt: Reisijaga suhtlemiseks ja reisiteenuste osutamiseks.
 • Reisija poolt Reisikorraldajale esitatud andmeid säilitatakse vaid Reisikorraldajale nähtavalt ja viimane ei tee neid kättesaadavaks kolmandatele isikutele, välja arvatud Reisija poolt ostetud reisipaketist tingitult Reisikorraldaja lepingupartneritele, sisseostetud reisiteenuste osutajatele nagu kindlustus- ja lennukompaniid.
 • Andmesubjektina on Reisijal õigus saada teavet andmete edastamise kohta, taotleda isikuandmete parandamist või kustutamist kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis (eelistatult e-kirja teel).
 • Turunduseesmärkidel saadetud e-kirjadest saab Reisija loobuda saates Reisikorraldajale tagasi sellesisuline e-kiri.
 

 

Aim Reisid OÜ, Saarma 12, 10617 Tallinn; e-mail: uku@aim.ee; Tel: 56 221 150